Referat fra ordinær generalforsamling d. 20/3 2018 i
Søby Vandværk A. M. B. A
CVR:34110840


1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Formanden bød velkommen til 22 stemmeberettigede medlemmer, som havde fået udleveret stemmeseddel ankomsten.
Tonny Frandsen Djurs Vand blev enstemmigt valgt til dirigent og Frands Jensen og Marie Banke blev valgt til stemmetællere.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Det blev godkendt


2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden berettede om årets aktiviteter i bestyrelsen med vægt på:
- Udskiftning af samtlige vandure og overgang til elektronisk ure, samt om deltagelse i møder/kurser om dette
- Afsyring af boring og installation af ny råvandspumpe
- Budgetteret ledningsarbejde udskudt på grund aktiviteten med udskiftning af vandure
- Overvejelser og kontakter om etablering samarbejde med andre vandværker, herunder at vi konkret har drøftet fusion med hhv. Hornslet vandværk og Djurs Vand. Drøftelserne førte konkret til det forslag som bestyrelsen har til behandling under pkt. 4.
Beretningen blev enstemmigt godkendt


3. Det reviderede regnskab til godkendelse (Udsendt pr. post til alle medlemmer)
Ib Degn gennemgik dele af regnskabet, som var udsendt på forhånd.
Særlig blev det fremhævet at fejlen i regnskabet 2016 vedrørende værdiansættelse af anlæg og ledningsnet er rettet, så regnskabet nu er i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning fra 2016, og det blev bemærket, at afskrivningerne er væsentlig forøget.
Der var en udredning vedr. over-/underdækning. Regnskabet viser en opsummeret overdækning på kr.64.005,-. Dette beløb er besluttet båndlagt til færdiggørelse af de investeringer, vi måtte udsætte i 2017.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Behandling af indkomne forslag (Udsendt pr. post til alle medlemmer)
Bestyrelsen foreslår at Søby Vandværk a.m.b.a. sammenlægges Djurs Vand, Ebeltoft iht. Vedlagte fusionsaftale.
Steen Rahbek orienterede om baggrunden for forslaget, som er at der stilles stadig større krav til bestyrelsesmedlemers indsigt i lov- og miljøforhold for kunne drive vandværk på forsvarlig vis, samt at vi meget afhængige af ganske få personer, hvilket blev meget synligt i efteråret 2017.
Bestyrelsen har derfor undersøgt muligheder for at sammenlægge Søby Vandværk med andet og helst et mere professionelt drevet vandværk.
Disse overvejelser og resultatet er informeret i skrivelse til alle medlemmer forud for generalforsamlingen.
Tonny S Frandsen orienterede om Djurs Vand, herunder priser og forventninger hertil i fremtiden.
Der blev spurgt til vandanalyser. Tonny understregede at Djurs Vand kun sender pesticidfrit vand ud til forbrugerne. Fund af pesticider fører til lukning af boringen
Der blev spurgt til den verserende skattesag. Tonny orienterede herom, og vurderede at der vil gå 2 til 3 år før sagen er færdig i Højesteret. Han gav samtidig udtryk for, at resultatet ikke ville føre til forhøjede vandpriser, da Djurs Vand er underlagt stramme regler for prisfastsættelse
Der var skriftlig afstemning om forslaget:
Afstemningsresultat : 19 stemte for fusion, 3 stemte imod, Stemmeprocent 100.
Forslaget er således vedtaget med tilstrækkeligt flertal, men da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde til endelig vedtagelse, skal der holdes en ekstraordinær for at bekræfte fusionen endeligt.


5. Budget og 4-årigt investerings/budgetoverslag, samt takstblad for indeværende år til godkendelse.
Steen Rahbek gennemgik budget og Ib Degn gennemgik takstblad. Begge dele blev enstemmigt godkendt, men får kun praktisk virkning såfremt fusionen ikke vedtages endeligt på den ekstraordinære generalforsamling


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Ib Degn modtog genvalg under den forudsætning, at det kun er til fusionen er endeligt på plads.
Paolo Reis modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Maria Banke modtog genvalg. Der blev ikke valgt nogen suppleant.
John Kelly fortsætter også som revisor


8. Eventuelt
Der var spørgsmål til valg af repræsentant til Djurs Vand repræsentantskab. Dette vil finde sted på den ekstraordinære generalforsamling.
Søby den 20. marts
---------------------------------------------
Tonny Sædam Frandsen
Dirigent

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset